TOP 5 ผู้เข้าร่วมประกวด คะแนนสูงสุด 5 อันดับ

ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
นางสาว มนัสนันท์ ไตรติลานันท์
ดอกไม้ 24,133 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
นางสาว พิมพ์นารา จิตรัตน์
ดอกไม้ 22,721 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
นางสาว วิสุดา วิเชียรศิลป์
ดอกไม้ 5,629 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
นางสาว อัญชัญ ฉันทวรลักษณ์
ดอกไม้ 3,329 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
นางสาว ศุภากร สุรดินทร์กูร
ดอกไม้ 3,254 ดอก

ผู้เข้าประกวด POPULAR VOTE

ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: ร้านมาดามไส้อั่ว
นางสาว กุลวดี มารุตวงษ์
ดอกไม้ 10 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: กระทรวงสาธารณสุข
นางสาว อัญชัญ ฉันทวรลักษณ์
ดอกไม้ 3,329 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาว ธัญลักษณ์ ชัยแก้ว
ดอกไม้ 935 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: กรมการพัฒนาชุมชน
นางสาว ณภัทร เทพพูลผล
ดอกไม้ 864 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: กองทัพเรือ
จ่าโทหญิง ณัฐรดา ทองสงกุลภัทร
ดอกไม้ 1,804 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสาว ศิรประภา ทวีวัฒนกูล
ดอกไม้ 482 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: กองทัพอากาศ
จ่าอากาศโทหญิง ธิติกุล อิ่นศิริ
ดอกไม้ 1,909 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: กระทรวงสาธารณสุข
นางสาว วิยดารัตน์ ชาญชัยชูรัตน์
ดอกไม้ 1,686 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: ศูนย์บริการโลหิตเเห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสาว ฉัตราภรณ์ มงคลกิจ
ดอกไม้ 333 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาว รสิกา อินทร์​ธิราช​
ดอกไม้ 787 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: ศูนย์บริการโลหิตเเห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสาว ปพิชญา สายสวัสดิ์
ดอกไม้ 2,214 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นางสาว ปรัชญามาศ ไชยโย
ดอกไม้ 410 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: กระทรวงสาธารณสุข
นางสาว กชนันท์ นาครัตน์
ดอกไม้ 863 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: ร้านมาดามไส้อั่ว
นางสาว ฑิฆัมพร ทุ่งทะเล
ดอกไม้ 306 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
นางสาว วิสุดา วิเชียรศิลป์
ดอกไม้ 5,629 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
นางสาว พิมพ์นารา จิตรัตน์
ดอกไม้ 22,721 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: เหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาว มนัสนันท์ ไตรติลานันท์
ดอกไม้ 24,133 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: ศูนย์บริการโลหิตเเห่งชาติ สภากาชาดไทย
นางสาว ธันทิพย์​ นาวารัตน์
ดอกไม้ 1,032 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาว ศุภากร สุรดินทร์กูร
ดอกไม้ 3,254 ดอก
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
โดย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
นางสาว อันดามัน สัจจาพันธ์
ดอกไม้ 1,294 ดอก